Par uzņēmumu

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Izdevējs: Akzo Nobel Hilden GmbH Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden Deutschland Tel.: 02103 77 - 800 Fakss: 02103 77 - 242 e-pasts: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

 

Vadītājs: Carsten Wiemann, Tim Starken Kompānijas galvenā mītne: Köln, Amtsgericht Köln HRB 31520 Bankas dati: ING Bank N. V., Frankfurte, (BLZ 500 210 00) Konta Nr. 0010123511 IBAN: DE29500210000010123511; Swift kods: INGBDEFF PVN reģ. Nr.: DE 811 171 420 / Nodokļu maksātāja Nr.: 207/5700/0873

 

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Likumdošanas norādījumi Lūdzu, ievērojiet tālāk dotos likumdošanas norādījumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Internetā atrodamais Akzo Nobel GmbH un tās meitas kompāniju (Akzo Nobel) saturs ir aizsargāts ar autortiesībām. Visas tiesības paturētas. Tekstu un attēlu izmantošana, arī izvilkumu veidā, ir pārkāpums bez Akzo Nobel rakstiskas piekrišanas atbilstoši autortiesību noteikumiem, un līdz ar to tas ir nelikumīgi. Tas konkrēti attiecas arī uz visām izmantošanas tiesībām, piemēram, pavairošanu, tulkošanu vai elektronisko sistēmu lietošanu.

Lietošanas nosacījumi

Pielietošanas joma Šīs tīmekļa vietnes darbina un pārvalda Akzo Nobel GmbH un visi pārējie AkzoNobel koncerna uzņēmumi (turpmāk tekstā kopīgi apzīmēti kā "AkzoNobel" vai "mēs"). Jūsu piekļuvei šai tīmekļa vietnei un tās izmantošanai ir jābūt atbilstošai tālāk dotajiem lietošanas nosacījumiem. Piekļūstot šai tīmekļa vietnei un izmantojot to, Jūs pilnībā un bez ierunām piekrītiet šiem lietošanas nosacījumiem. Ja, izmantojot šo tīmekļa vietni, veiciet pasūtījumus, iespējams, ir spēkā arī citi nosacījumi. Morālās aizsardzības un autortiesības, tiesības uz zīmolu, licences Izmantošana AkzoNobel izveidotais saturs un izvietotie darbi šajās tīmekļa vietnēs ir pakļauti Vācijas likumiem. Visi trešo pušu raksti (trešā puse ir uzņēmums vai persona, kas nav AkzoNobel koncerna sastāvdaļa) ir šādi apzīmēti. Pavairošanai, apstrādei, izplatīšanai un jebkāda veida izmantošanai ārpus Vācijas likumu ierobežojumiem, konkrēti, autortiesību ierobežojumiem, nepieciešama AkzoNobel rakstiska piekrišana. Šo vietņu kopēšana ir pieļaujama tikai personīgai lietošanai, un nevis komerciāliem mērķiem. Jūsu personiskajā šo tīmekļa vietņu kopijā nekādā veidā nedrīkst tikt izmainīts to saturs, un jebkādiem norādījumiem par autortiesībām, uzņēmuma markām un citām tehniskajām īpašumtiesībām jāpaliek neizmainītiem. Morālās aizsardzības un autortiesības, tiesības uz zīmolu Ja nav norādīts citādi, visas morālās aizsardzības un autortiesības, kas attiecas uz visu šīs vietnes saturu, konkrēti, tiesības uz tekstiem, attēliem, bildēm, audio vai video materiāliem, HTML kodu un kontroles paneļiem (turpmāk tekstā - "saturs"), ir AkzoNobel īpašums vai tā koncerna uzņēmumu īpašums. Šīs tiesības ietver arī, bet ne tikai visas autortiesības, tiesības uz zīmolu un AkzoNobel un/vai tā koncerna uzņēmumu uzņēmuma markām. Satura izmantošana, arī izvilkumu veidā, ir pārkāpums bez AkzoNobel rakstiskas piekrišanas atbilstoši autortiesību noteikumiem, un līdz ar to tas ir nelikumīgi. Tas konkrēti attiecas arī uz visām izmantošanas tiesībām, piemēram, pavairošanu, tulkošanu vai elektronisko sistēmu lietošanu. Ar ® apzīmētie nosaukumi un logo ir AkzoNobel markas. Citi nosaukumi un logo arī, iespējams, ir AkzoNobel markas. AkzoNobel izvēlētās Eiropas valstīs ir ieguvis licences ēku pārklājumu nozarē. Licence Šīs tīmekļa vietnes saturs ne pēc noklusējuma, ne citā veidā nenozīmē, ka licences vai tiesības uz autortiesībām, patentiem, preču zīmēm vai citām īpašumtiesībām no AkzoNobel var tikt piešķirtas kādai trešajai pusei uzglabāšanai vai tikt nodotas. Saturs un atbildība Šīs vietnes saturs ir izvietots bez maksas un paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, tādējādi nekādā gadījumā starp Jums un AkzoNobel netiek nodibinātas biznesa attiecības. AkzoNobel kā pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par tā īpašumā esošo saturu, kas nodots lietošanai, atbilstoši Vācijas Raidsabiedrību likumam (TMG) § 2. Lai gan AkzoNobel vienmēr cenšas nodrošināt savu vietņu aktualitāti, pilnīgumu un pareizību, uzņēmums šajā ziņā neko negarantē. Saturs var tikt aktualizēts, paplašināts, sašaurināts vai citādā veidā izmainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. AkzoNobel neatbild par zaudējumiem, kas radušies trešajām pusēm saistībā ar šī satura izmantošanu. Šaubu gadījumā, lūdzu, pieprasiet AkzoNobel papildu ar likumdošanu saistītu informāciju. Nepastāv apņemšanās uzraudzīt pārsūtīto vai saglabāto svešo informāciju (§ 7 nodaļa 2 no TMG). Ja AkzoNobel kļūst zināms, ka īpašumā esošais vai svešs saturs ir pretlikumīgs vai atrodas trešo pušu īpašumā, attiecīgais saturs nekavējoties tiks izņemts no vietnes. Finanšu dati Šī tīmekļa vietne, iespe'jams, satur finanšu datus. Šie finanšu dati, tai skaitā, bet ne tikai akciju kursi, ir paredzēti tikai vispārējiem informatīviem nolūkiem. AkzoNobel nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka uzrādīti finanšu dati, kas, iespējams, nav paši aktuālākie dati. Finanšu datu publicēšana šajā tīmekļa vietnē, piemēram, gada pārskati vai gada finanšu bilances, nav oficiālas publikācijas, kā arī nav saistošas. Šī tīmekļa vietne un tās saturs nav uzaicinājums vai ieteikums veikt investīcijas AkzoNobel vērtspapīros. Šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem lēmumu par ieinteresētību AkzoNobel vērtspapīros vai rīcību ar tiem nevajadzētu pamatot, izmantojot šajā tīmekļa vietnē atrodamo informāciju. Nākotnes attīstība un rezultāti var ievērojami atšķirties no šajā tīmekļa vietnē publicētajiem skatījumiem, viedokļiem vai gaidām. Atbildība par trešo pušu informāciju un saitēm Trešo pušu sniegtā informācija atspoguļo šo trešo pušu personīgo viedokli. Par šāda veida informāciju AkzoNobel nekādā gadījumā neuzņemas atbildību un neko negarantē. Šīs vietnes satur saites uz ārējām trešo pušu tīmekļa vietnēm. Attiecībā uz šo tīmekļa vietņu, uz kurām norāda saites, saturu AkzoNobel nav nekādas ietekmes. Par satura pareizību vienmēr atbildīgs ir attiecīgais piedāvātājs vai uzturētājs, tādēļ AkzoNobel saistībā ar šo neuzņemas nekādu atbildību. Gadījumā, ja AkzoNobel uzzina par likuma pārkāpumiem, attiecīgā saite nekavējoties tiks izņemta. Šādu saišu esamība nenozīmē, ka starp šīm trešajām pusēm un AkzoNobel pastāv kāda sadarbība, un tas nav AkzoNobel ieteikums izmantot šo trešo pušu tīmekļa vietnes vai produktus. Ideju konfidencialitāte un nodošana tālāk Jūs pats esat atbildīgs par tās valsts likuma normu ievērošanu, no kuras Jūs piekļūstiet šai tīmekļa vietnei. Ja šajos noteikumos nav norādīts citādi, visa caur šo tīmekļa vietni nodotā informācija nav konfidenciāla un nav aizsargāta ar aizsardzības tiesībām. Jūs garantējiet, ka Jums ir tiesības pārsūtīt šo informāciju, kā arī, ka Jūs nepārsūtīsiet nekādu citu informāciju, kuras pārsūtīšanai Jums nav tiesības atbilstoši spēkā esošajam likumam. Tā kā internets ir atvērta vide, mēs vēlamies Jums ieteikt nekādā gadījumā neievadīt informāciju, ko Jūs uzskatiet par konfidenciālu. Lai aizsargātu mūsu pašu intereses, kā arī mūsu klientu intereses, mums nepieprasītu ideju sūtījumi jāapstrādā ar īpašu rūpību. AkzoNobel nepieņem nepieprasītu ideju sūtījumus ārpus noteiktām biznesa saistībām. Bez tam īpaši svarīgi ir tas, ka AkzoNobel šādus sūtījums bez viennozīmīgām biznesa saistībām nevar konfidenciāli apstrādāt un to nedarīs. Lūdzu, izvairieties no nepieprasītu ideju iesūtīšanas AkzoNobel, izmantojot šo tīmekļa vietni. Pastāv risks, ka nepieprasīta un līdz ar to neaizsargāta idejas iesūtīšana kļūs vispār zināma, tādēļ AkzoNobel būtu tiesības pilnībā izpaust šīs idejas, izmantot, kopēt un/vai lietot komerciāliem nolūkiem ideju bez pienākuma Jums izmaksāt kādu kompensāciju vai kādā veidā atskaitīties par to. Daļēja spēkā neesamība Ja šie lietošanas nosacījumi daļēji ir spēkā neesoši vai tādi kļūst, pārējie noteikumi saistībās starp partijām paliek nemainīgi. Spēkā neesošās daļas vietā AkzoNobel ievietos noteikumus, kas ir spēkā esoši un kuru tiesiskais efekts ir tik tuvs iepriekšējiem noteikumiem, cik vien iespējams, un kas sasniegtu spēkā neesošās daļas mērķi, ievērojot šo lietošanas nosacījumu saturu un nozīmi. Piemērojamie likumi un tiesas kompetence Šie lietošanas nosacījumi ir pakļauti tikai Vācijas likumiem. Visas viedokļu atšķirības, kas rodas saistībā ar šiem lietošanas nosacījumiem, konkrēti, viedokļu atšķirības par to pastāvēšanu un derīgumu, izšķir kompetentās Vācijas tiesas.  

Select Language