Údaje o společnosti

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Vydavatel:

Akzo Nobel Hilden GmbH Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden                           Nêmecko

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800 Fax: +49 (0)2103 77 - 242 eMail: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Jednatelé společnosti: Carsten Wiemann Sídlo společnosti: Köln, Amtsgericht Köln HRB 31520 Bankové spojení: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX DIČ (pro účely DPH): DE 811171420 / DIČ (SRN): 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code:  AN_202384_150416

Právní upozornění

Dbejte prosím následujících právních upozornění při využívání naší webové stránky:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Předložené obsahy internetových prezentací společnosti Akzo Nobel GmbH a jejích dceřiných společností (Akzo Nobel) jsou chráněny autorskými právy. Všechna práva vyhrazena. Použití textů a vyobrazení, a to i ve zkrácené podobě, porušuje bez písemného souhlasu společnosti Akzo Nobel ustanovení autorského práva a je tedy protiprávní. Toto platí obzvláště také pro všechna práva na využití, jako kopírování, překládání nebo používání v elektronických systémech.

Podmínky použití

Oblast použití

Tato webová stránka je provozována a řízena společností Akzo Nobel GmbH a všemi ostatními koncernovými podniky AkzoNobel (dále souhrnně uvedenými pouze jako „AkzoNobel“ nebo „my“). Váš přístup k této webové stránce a vaše používání této webové stránky podléhá níže stanoveným podmínkám použití. Svým přístupem na tuto webovou stránku a jejím používáním souhlasíte neomezeně a bezvýhradně s těmito podmínkami použití. Budete-li prostřednictvím této webové stránky objednávat, mohou popř. platit další podmínky.

Práva duševního vlastnictví, autorská práva, známková práva a licence

Používání

Obsahy a díla na těchto webových stránkách, vytvořená společností AkzoNobel, podléhají německému právu. Veškeré příspěvky třetích stran (třetí stranou je každý, kdo není součástí koncernu AkzoNobel) jsou označeny jako takové. Kopírování, upravování, rozšiřování a jakékoli zhodnocování mimo meze německého práva, obzvláště autorského práva, vyžaduje písemný souhlas společnosti AkzoNobel. Kopie těchto stránek se mohou pořizovat pouze pro soukromou potřebu, ne však ke komerčním účelům. Ve vaší osobní kopii těchto webových stránek nesmí být jejich obsah žádným způsobem pozměňován a jakékoli informace o autorských právech, obchodních značkách a jiných průmyslových vlastnických právech musejí zůstat nezměněné.

Práva duševního vlastnictví, autorská práva a známková práva

Není-li uvedeno jinak, všechna práva duševního vlastnictví a autorská práva jsou vzhledem k obsahu této stránky, obzvláště práva k textům, obrázkům, fotografiím, audio nebo video materiálům, HTML kódům a ikonám (dále uvedeným pouze jako „obsah“), vlastnictvím společnosti AkzoNobel a/nebo jejích koncernových podniků. Tato práva zahrnují také veškerá autorská práva, obchodní značky a chráněné známky společnosti AkzoNobel a/nebo jejích koncernových podniků, nejsou ale omezena pouze na ně. 

Použití obsahů, a to i ve zkrácené podobě, porušuje bez písemného souhlasu společnosti AkzoNobel ustanovení autorského práva a je tedy protiprávní. Toto platí obzvláště také pro všechna práva na využití, jako kopírování, překládání nebo používání v elektronických systémech.

Názvy a loga označená symbolem ® jsou značky společnosti AkzoNobel. Jiné názvy a loga mohou být rovněž značkami společnosti AkzoNobel. Společnost AkzoNobel získala licenci v oboru stavebních nátěrových hmot ve vybraných evropských zemích.

Licence

Obsah této webové stránky nevede – ani implicitně ani žádným jiným způsobem – k tomu, že by se licence nebo práva na autorská práva, patenty, obchodní značky nebo jiná práva průmyslového duševního vlastnictví poskytovala nebo převáděla od společnosti AkzoNobel nebo třetí strany.

Obsah a ručení

Obsah této stránky je poskytován bezplatně a pouze za účelem informování, čímž se nezakládá žádný obchodní vztah mezi vámi a společností AkzoNobel.

Společnost AkzoNobel je jako poskytovatel služeb podle § 2 německého zákona o telekomunikačních službách (TMG) odpovědná za vlastní obsahy, které dává k dispozici k používání.

Ačkoli společnost AkzoNobel usiluje o aktuálnost, úplnost a správnost obsahů svých stránek, společnost AkzoNobel za ně nemůže převzít žádnou záruku. Obsahy mohou být aktualizovány, rozšiřovány, zkracovány nebo jinak měněny bez předchozího oznámení. Společnost AkzoNobel neručí za škody, které vzniknou třetím stranám v souvislosti s používáním těchto obsahů. V případě pochybností si prosím vyžádejte dodatečné, právně závazné informace přímo u společnosti AkzoNobe

Neexistuje povinnost sledovat cizí přenesené nebo uložené informace (§ 7 odst. 2 německého zákona o telekomunikačních službách (TMG)). Jakmile bude společnosti AkzoNobel známo, že její vlastní nebo cizí obsahy porušují zákony nebo práva třetích stran, příslušné obsahy budou neprodleně odstraněny.

Finanční údaje

Tato webová stránka může obsahovat finanční údaje. Tyto finanční údaje, mezi které patří nejenom kurzy akcií, jsou určené pouze pro všeobecné informativní účely. Společnost AkzoNobel žádným způsobem neručí za škody, které popř. vzniknou kvůli tomu, že takové finanční údaje nejsou neustále aktuální. Finanční údaje zveřejněné na této webové stránce, jako třeba výroční zprávy nebo roční uzávěrky, nepředstavují oficiální, ale pouze nezávazné uveřejnění.

Tato webová stránka a její obsah není výzvou ani doporučením k žádnému ani jakkoli uzpůsobenému investování do cenných papírů společnosti AkzoNobel. Návštěvníci této webové stránky by své rozhodnutí k investování do cenných papírů nebo k obchodování s cennými papíry společnosti AkzoNobel neměli zakládat na této webové stránce. Budoucí vývoj a výsledky se mohou značně lišit od názorů, mínění nebo očekávání vyjádřených na této webové stránce. 

Ručení za informace a odkazy třetích stran

Informace pocházející od třetích stran vyjadřují osobní mínění těchto třetích stran. Za takového informace nepřebírá společnost AkzoNobel žádnou odpovědnost ani záruku.

Tyto stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Na obsahy těchto přidružených webových stránek nemá společnost AkzoNobel žádný vliv. Za správnost obsahů je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel, pročež společnost AkzoNobel nepřebírá v tomto ohledu žádnou záruku. Budou-li společnosti AkzoNobel v tomto směru známa porušení práva, bude příslušný odkaz ihned odstraněn. Existence odkazů nepoukazuje na žádnou spolupráci mezi těmito třetími stranami a společností AkzoNobel a neznamená ani doporučení od společnosti AkzoNobel pro tyto třetí strany, jejich webové stránky nebo jejich výrobky.

Důvěrnost a zasílání nápadů

Jste sám/sama odpovědný/á za dodržování právních norem země, ze které vstupujete na tuto webovou stránku. Pokud není v těchto ustanoveních výslovně uvedeno jinak, nejsou žádné vaše informace přenesené prostřednictvím této webové stránky považovány za důvěrné a nejsou chráněny ochrannými právy. Zaručujete, že jste zákonně oprávněný/á k přenášení těchto informací a také že nepřenášíte žádné informace, k jejichž přenosu nejste oprávněný/á podle platného práva. Kvůli otevřenosti internetu vás chceme upozornit, abyste neuváděl/a žádné informace, které považujete za důvěrné.

K ochraně našich vlastních zájmů stejně tak jako i zájmů našich zákazníků musíme s tématikou nevyžádaného zasílání nápadů zacházet s maximální péčí. Společnost AkzoNobel neakceptuje žádné nevyžádané zasílání nápadů mimo upevněné obchodní vztahy. Obzvláště důležité při tom je, že společnost AkzoNobel nemůže a nebude s takovými zaslanými informacemi nakládat důvěrně bez jednoznačného obchodního vztahu. Upusťte proto prosím od toho, že byste společnosti AkzoNobel zasílal/a nevyžádané nápady prostřednictvím této webové stránky. Vzniká nebezpečí, že nápad vejde prostřednictvím nevyžádaného a tím tedy nechráněného zaslání ve všeobecnou známost, pročež by byla společnost AkzoNobel oprávněná tyto nápady rozvíjet, aplikovat, kopírovat a/nebo průmyslově využívat, aniž by byla vůči vám povinná jakkoli se vyrovnávat nebo zodpovídat. 

Částečná neúčinnost

Pokud by tyto podmínky použití byly částečně neplatné, resp. pokud by se staly částečně neplatnými, zůstává tím platnost ostatních ustanovení ve vztahu mezi stranami nedotčena. Na místo neúčinné části zařadí společnost AkzoNobel ustanovení, která jsou právně platná a jejichž právní účinnost je nejbližší tomu, co bylo zamýšleno neúčinnou částí, s ohledem na obsah a smysl těchto podmínek použití.

Použitelné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky použití podléhají výhradně německému právu. Veškeré názorové rozdíly, které by vyvstaly v souvislosti s těmito podmínkami použití, obzvláště názorové rozdíly ohledně jejich existence a platnosti, budou rozsouzeny příslušnými německými soudy.

Select Language