Website eigenaar

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Uitgever:

Akzo Nobel Hilden GmbH Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden                           Duitsland

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800 Fax: +49 (0)2103 77 - 242 eMail: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Directeuren: Carsten Wiemann, Tim Starken Vestigingsplaats: Keulen, kantonrechtbank Keulen HRB 31520 Bankgegevens: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX BTW-ID-nr.: DE 811 171 420 / fiscaal nr.: 207/5700/0873 Juridische aanwijzingen

AkzoNobel Brandcenter Approval Code:  AN_202384_150416

Juridische informatie

Neem bij het gebruik van onze website de volgende juridische opmerkingen / aanwijzingen in acht:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

De voorliggende content van de Internetpresentaties van Akzo Nobel GmbH en haar dochterbedrijven (Akzo Nobel) valt onder de bescherming van het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van teksten en afbeeldingen - geheel of ten dele - vormt een inbreuk op het auteursrecht, wanneer dit gebeurt zonder schriftelijke toestemming van Akzo Nobel, en is zodoende onwettig. Dit geldt met name ook voor alle overige gebruiksrechten, zoals vermenigvuldiging, vertaling of het gebruik in elektronische systemen.

Gebruiksvoorwaarden

Geldigheid

Deze website wordt door Akzo Nobel GmbH en alle andere AkzoNobel-concernbedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als „AkzoNobel“ of „wijr“) geëxploiteerd en beheerd. Op uw toegang tot deze website en het gebruik van deze website zijn onderstaand geformuleerde gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het openen en het gebruik van deze website stemt u zonder beperkingen en voorbehoudloos in met deze gebruiksvoorwaarden. Mocht u via deze website bestellingen verrichten, dan kunnen evt. verdere voorwaarden van toepassing zijn.

Beschermde intellectuele eigendommen en auteursrechten, merkrechten, licenties

Gebruik

De door AkzoNobel samengestelde content en werken op deze webpagina's vallen onder het Duitse recht. Alle bijdragen van derden (derden zijn diegenen die geen deel uitmaken van het AkzoNobel-concern) zijn als zodanig gekenmerkt. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elk gebruik buiten de grenzen die in de Duitse wetgeving aangegeven zijn, met name in het auteursrecht, vereisen de schriftelijke toestemming van AkzoNobel. Kopieën van deze pagina's zijn uitsluitend voor particuliere doeleinden toegestaan. Kopieën voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan. In uw persoonlijke kopie van deze webpagina's mag de inhoud op geen enkele wijze gewijzigd worden en alle verwijzingen naar auteursrechten, handelsmerken en andere commerciële eigendomsrechten moeten ongewijzigd aanwezig blijven.

Beschermde intellectuele eigendommen en auteursrechten, merkrechten

Voor zover er niets anders vermeld is, zijn alle beschermde intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten in relatie tot de content van deze site, met name de rechten over teksten, afbeeldingen, foto's, audio- en videomaterialen, HTML-code en schermknoppen (hierna aangeduid als "content") het eigendom van AkzoNobel en/of haar dochterondernemingen. Deze rechten hebben betrekking op alle auteursrechten, merktekens en handelsmerken van AkzoNobel en/of haar concernbedrijven, maar zijn niet daartoe beperkt. 

Het gebruik van de content - geheel of ten dele - vormt een inbreuk op het auteursrecht, wanneer dit gebeurt zonder schriftelijke toestemming van Akzo Nobel, en is zodoende onwettig. Dit geldt met name ook voor alle overige gebruiksrechten, zoals vermenigvuldiging, vertaling of het gebruik in elektronische systemen.

De met ® gemarkeerde namen en logo's zijn merken van AkzoNobel. Andere namen en logo's kunnen eveneens merken van AkzoNobel zijn. AkzoNobel heeft in bepaalde Europese landen een licentie verworven op het gebied van lakken, verven en beitsen voor bouwwerken.

Licentie

De content van deze website leidt er niet toe - noch stilzwijgend nog op andere wijze - dat licenties of rechten over auteursrechten, patenten, merken of andere commerciële eigendomsrechten door AkzoNobel of een derde partij verleend of overgedragen worden.

Content en aansprakelijkheid

De content van deze site wordt kosteloos en slechts ter informatie ter beschikking gesteld en kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een zakelijke relatie tussen u en AkzoNobel.

AkzoNobel is als dienstverlener volgens § 2 Telemediengesetz (TMG) verantwoordelijk voor eigen content die zij ter beschikking stelt.

Hoewel AkzoNobel inspanningen verricht om de actualiteit, volledigheid en juistheid van de content van haar websites veilig te stellen, biedt AkzoNobel in dat opzicht geen garanties. De inhoud kan zonder voorafgaande aankondiging geactualiseerd, uitgebreid, ingekort of anderszins gewijzigd worden. AkzoNobel stelt zich niet aansprakelijk voor schades die voor derden voortvloeien uit het gebruik van deze content. In geval van twijfel kunt u additionele juridisch bindende informatie rechtstreeks aanvragen bij AkzoNobel.

Een verplichting ten aanzien van de bewaking van doorgegeven of opgeslagen informatie van derden bestaat niet (§ 7 lid 2 TMG). Zodra AkzoNobel er kennis van neemt dat eigen content of content van derden een inbreuk op wetgeving of rechten van derden vormt, wordt de betreffende content per omgaande verwijderd.

Financiële informatie

Deze website omvat mogelijkerwijze financiële informatie. Deze financiële informatie waaronder ook, maar niet alleen, beurskoersen kunnen vallen, wordt slechts ter informatie aangereikt. AkzoNobel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schades die het gevolg zijn van het feit dat dergelijke financiële informatie niet doorlopend volledig actueel is. De publicatie van financiële informatie zoals jaarverslagen en jaarcijfers op deze website kan niet worden uitgelegd als een officiële publicatie en is vrijblijvend van aard.

Deze website en haar content vormen geen suggestie of aanbeveling om op welke manier dan ook te investeren in effecten van AkzoNobel. Bezoekers van deze website zouden hun beslissing over een belegging in of handel met effecten van AkzoNobel niet op deze website moeten baseren. Toekomstige ontwikkelingen en resultaten kunnen in aanzienlijke mate afwijken van de op deze website vermelde zienswijzen, meningen of verwachtingen.

Aansprakelijkheid voor informatie en links van derden

De van derden afkomstige informatie weerspiegelt de persoonlijke meting van deze externe partijen. AkzoNobel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie en biedt in die zin ook geen enkele garantie.

Deze webpagina's bevatten links naar externe websites van derden. AkzoNobel heeft geen invloed op de inhoud van de websites waarnaar deze links verwijzen. Voor de juistheid van de content ervan is altijd alleen de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk en daarom biedt AkzoNobel daarvoor geen enkele garantie. Mocht AkzoNobel kennis nemen van wetsovertredingen, dan wordt de betreffende link meteen verwijderd. De aanwezigheid van links is geen teken voor een samenwerking tussen deze externe partij en AlzoNobel en kan niet worden uitgelegd als een aanbeveling van AkzoNobel met betrekking tot deze externe partij, haar website of haar producten.

Vertrouwelijkheid en inzending van ideeën

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke normen van het land van waaruit u zich toegang verschaft tot deze website. Voor zover er in deze voorwaarden niet anders aangegeven wordt, geldt alle door u via deze website ingezonden informatie als niet vertrouwelijke informatie die niet onder de bescherming van het auteursrecht valt. U bevestigt dat u rechtmatig bevoegd bent om deze informatie door te geven en dat er geen informatie verzonden wordt, die u volgens het toepasselijke recht niet zou mogen verzenden. Vanwege het open karakter van het Internet willen wij u op het hart drukken geen informatie in te zenden die u als vertrouwelijk beschouwt.

Ter bescherming van onze eigen belangen en van de belangen van onze klanten moeten wij het thema van ongevraagde inzending van ideeën met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. AkzoNobel accepteert geen ongevraagde inzending van ideeën buiten haar bestaande zakelijke relaties. Daarbij is het bijzonder belangrijk dat AkzoNobel dergelijke inzendingen waaraan geen eenduidige zakelijke relatie ten grondslag ligt, niet vertrouwelijk kan en zal behandelen. Wij verzoeken u dus ervan af te zien om AkzoNobel ongevraagd ideeën toe te zenden via deze website. U loopt het risico dat het ongevraagde en daardoor niet beschermde ingezonden idee algemeen bekend wordt. Daardoor zou Akzonobel gerechtigd kunnen zijn om het idee in zijn volle omvang te ontwikkelen, toe te passen, te kopiëren en/of commercieel te benutten zonder op welke manier dan ook verplicht te zijn rekenschap af te leggen of u te compenseren.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten deze gebruiksvoorwaarden ten dele ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden in de relatie tussen de partijen onverlet. In plaats van het ongeldige gedeelte zal AkzoNobel voorwaarden toevoegen die rechtsgeldig zijn en die in hun juridische effect het beoogde doel van het ongeldige gedeelte zo dicht mogelijk benaderen, waarbij rekening zal worden gehouden met de inhoud en intenties van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden vallen exclusief onder het Duitse recht. Alle geschillen die in het kader van deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, met name geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Duitse rechtbanken.

Select Language