Informacje o firmie

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Wydawca: Akzo Nobel Hilden GmbH                  Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden                           Niemcy   Tel.:  +49 (0)2103 77 - 800  Faks: +49 (0)2103 77 - 242  Email: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

 

Prezes Zarządu: Carsten Wiemann, Tim Starken  Siedziba spółki: Köln, Amtsgericht Köln HRB 31520 USt-ID-Nr.: DE 811 171 420 /Nr podatkowy: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Informacje prawne Korzystając z naszej strony internetowej, należy uwzględnić poniższe informacje prawne.

 

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017 Treść internetowych prezentacji firmy Akzo Nobel GmbH i jej filii (Akzo Nobel) jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie tekstów i rysunków oraz ich fragmentów bez pisemnej zgody Akzo Nobel stanowi naruszenie przepisów o prawach autorskich i jest niezgodne z prawem. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich praw do użytkowania, takich jak kopiowanie, tłumaczenie lub wykorzystanie w systemach elektronicznych.

Warunki Użytkowania

Zakres stosowania Niniejsza strona internetowa jest utrzymywana i prowadzona przez Akzo Nobel GmbH i wszystkie inne spółki koncernu AkzoNobel (określane dalej łącznie nazwą „AkzoNobel“ lub określeniem „my“). Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej podlegają następującym Warunkom Użytkowania. Wchodząc na tę stronę internetową i korzystając z niej, wyrażasz bez zastrzeżeń nieograniczoną zgodę na warunki jej użytkowania. W razie składania zamówień przez tę stronę internetową mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, prawa do marek i licencje Wykorzystanie Zawarte na tych stronach internetowych treści i dzieła, stworzone przez AkzoNobel, podlegają prawu niemieckiemu. Wszystkie przyczynki osób trzecich (osobą trzecią jest każdy podmiot, nie wchodzący w skład koncernu AkzoNobel) są odpowiednio oznaczone. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie w dowolny sposób, przekraczające granice ustanowione w prawie niemieckim, w szczególności w przepisach prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody AkzoNobel. Kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, nie do celów komercyjnych. Na osobistej kopii tych stron nie wolno w jakikolwiek sposób zmieniać treści a wszystkie informacje o prawach autorskich, markach handlowych i innych prawach własności gospodarczej nie mogą być zmieniane. Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, prawa do marek Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do treści tej strony, w szczególności prawa do tekstów, rysunków, obrazów, materiałów audio i wideo, kodu HTML i pól sterujących (określanych łącznie jako „treść“) są własnością AkzoNobel i/lub przedsiębiorstw wchodzących w skład koncernu AkzoNobel. Prawa te rozciągają się na wszystkie prawa autorskie, marki handlowe znaki markowe i marki handlowe należące do AkzoNobel i/lub innych przedsiębiorstw koncernu, nie są jednak do nich ograniczone.   Wykorzystanie tych treści, także we fragmentach,bez pisemnej zgody Akzo Nobel stanowi naruszenie przepisów o prawach autorskich i jest niezgodne z prawem. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich praw do użytkowania, takich jak kopiowanie, tłumaczenie lub wykorzystanie w systemach elektronicznych. Nazwy i logo oznaczone znakiem ® są markami AkzoNobel. Inne nazwy i logo mogą być również markami AkzoNobel. AkzoNobel uzyskała licencję w zakresie materiałów do powlekania budowli w niektórych krajach europejskich. Licencja Treść niniejszej strony internetowej nie powoduje - ani domyślnie ani w żaden inny sposób - udzielenia lub przeniesienia licencji albo praw autorskich, patentów, znaków markowych i innych praw własności przemysłowej przez AkzoNobel lub inny podmiot. Treść i odpowiedzialność cywilna Treść tej strony jest udostępniana bezpłatnie tylko do celów informacyjnych i nie stanowi podstawy do powstania jakiejkolwiek relacji handlowej między użytkownikiem tej strony i AkzoNobel. Jako usługodawca AkzoNobel odpowiada zgodnie z nach § 2 Ustawy o telemediach (TMG) za własne treści, udostępniane do wykorzystania. Mimo że AkzoNobel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, kompletności i prawidłowości publikowanych treści , AkzoNobel nie może ich zagwarantować. Treści mogą zostać bez uprzedniego powiadomienia zaktualizowane, poszerzone, skrócone albo zmienione w inny sposób. W związku z tym AkzoNobel nie odpowiada za szkody poniesione przez osoby trzecie, spowodowane wykorzystaniem tych treści. W razie wątpliwości proszę zwracać się do AkzoNobel o dodatkowe, wiążące prawnie informacje. Nie ma miejsca zobowiązanie do kontrolowania przekazywanych lub zapisywanych informacji pochodzących od osób trzecich (§ 7 ust. 2 TMG). Jeżeli AkzoNobel dowie się, że jego własne treści lub treści pochodzące od osób trzecich naruszają przepisy ustawowe lub prawa osób trzecich, odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte. Informacje finansowe Niniejsza strona internetowa może zawierać informacje finansowe. Te informacje finansowe, obejmujące także, ale nie wyłącznie, kursy akcji, są przeznaczone tylko do ogólnych celów informacyjnych. AkzoNobel nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody, mogące powstać wskutek braku ciągłej aktualizacji takich danych finansowych. Publikacja informacji finansowych na tej stronie internetowej, takich jak raporty roczne lub zamknięcia roczne, nie ma charakteru oficjalnego a zatem jest niewiążąca. Niniejsza strona internetowa i jej treść nie stanowi wezwania ani zalecenia inwestowania w jakiejkolwiek formie w papiery wartościowe AkzoNobel. Osoby korzystające z tej strony internetowej nie powinny opierać na niej swoich decyzji o inwestowaniu w lub obrocie papierami wartościowymi AkzoNobel. Rozwój sytuacji i zdarzenia w przyszłości mogą znacząco odbiegać od wyrażonych na tej stronie internetowej poglądów, opinii lub oczekiwań.   Odpowiedzialność cywilna za informacje i łącza osób trzecich Informacje pochodzące od osób trzecich wyrażają osobiste opinie tych osób. AkzoNobel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani gwarancji za takie informacje. Te strony zawierają łącza do zewnętrznych stron internetowych, należących do osób trzecich. AkzoNobel nie ma żadnego wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych, do których prowadzą te łącza. Za prawidłowość treści odpowiada w każdym przypadku odpowiedni dostawca lub operator, w związku z czym AkzoNobel nie gwarantuje prawdziwości tych informacji. Jeżeli AkzoNobel dowie się o naruszeniach prawa, odpowiednie łącza zostaną natychmiast usunięte. Istnienie łączy nie oznacza, że istnieje jakakolwiek współpraca między tymi osobami trzecimi i AkzoNobel ani nie stanowi rekomendacji AkzoNobel dla tych osób trzecich, ich stron internetowych ani ich produktów. Poufność i nadsyłanie pomysłów Użytkownik sam odpowiada za przestrzeganie norm prawnych obowiązujących w kraju, z którego uzyskuje dostęp do tych stron internetowych. Jeżeli w niniejszych postanowieniach nie podano wyraźnie inaczej, wszystkie informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej nie są traktowane jako poufne i chronione prawami ochronnymi. Jest obowiązkiem użytkownika zapewnienie, że jest uprawniony do przekazywania tych informacji oraz że nie będzie przekazywać informacji, do których przekazywania nie jest upoważniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ze względu na otwarty charakter Internetu prosimy o powstrzymanie się od wprowadzania informacji traktowanych jako poufne. Dla ochrony naszych własnych interesów a także interesów naszych klientów musimy z najwyższą rzetelnością traktować problematykę zgłaszania pomysłów bez wezwania z naszej strony. AkzoNobel nie akceptuje zgłaszania pomysłów bez wezwania z naszej strony poza ustalonymi stosunkami handlowymi. Szczególnie ważne jest to, że AkzoNobel nie może i nie będzie traktować poufnie nadesłanych w ten sposób pomysłów, nie związanych z jednoznacznymi stosunkami handlowymi. Dlatego prosimy o powstrzymanie się od zgłaszania takich pomysłów AkzoNobel bez wezwania, za pośrednictwem tej strony internetowej. Istnieje niebezpieczeństwo, że wskutek zgłoszenia bez wezwania a tym samym bez zabezpieczenia spowoduje, że pomysł stanie się powszechnie znany, a wówczas AkzoNobel byłby uprawniony do rozwijania, stosowania, kopiowania i/lub zarobkowego wykorzystania tych pomysłów w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec zgłaszającego co do rekompensaty lub rozliczenia.   Częściowa nieskuteczność Jeżeli niniejsze Warunki Korzystania okażą się lub staną się częściowo nieskuteczne, nie narusza to pozostałych postanowień dotyczących stosunków między stronami. Nieskuteczna część zostanie przez AkzoNobel zastąpiona skutecznymi prawnie postanowieniami, których skutek prawny będzie maksymalnie zbliżony do celu części, która okazała się/stała się nieskuteczna, z uwzględnieniem treści i znaczenia niniejszych Warunków Użytkowania. Prawo właściwe i jurysdykcja Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają wyłącznie przepisom prawa niemieckiego. Wszelkie różnice zdań, die sich wynikłe w związku z niniejszymi Warunkami Użytkowania, w szczególności co do ich istnienia i ważności, będą rozstrzygane przez właściwe sądy niemieckie.  

Select Language