Išleidimo duomenys

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Leidėjas: Akzo Nobel Hilden GmbH                  Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden                           Vokietija

  Tel.:      +49 (0)2103 77 - 800  Faksas:  +49 (0)2103 77 - 242  el. paštas: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

 

Direktoriai: Carsten Wiemann Bendrovės buveinė: Kelno pirmos instancijos teismas, įmonių registras HRB 31520 PVM mokėtojo kodas: DE 811 171 420 / Mokesčio Nr.: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Teisinės nuorodos Naudojantis mūsų interneto svetaine prašome laikytis šių teisinių reikalavimų:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017 Bendrovės „Akzo Nobel GmbH" bei jos dukterinių bendrovių (Akzo Nobel) interneto svetainėse pateikiama informacija saugoma pagal autorinių teisių apsaugos įstatymus. Visos teisės saugomos. Tekstų ir vaizdų, taip pat jų ištraukų, naudojimas be raštiško „Akzo Nobel" sutikimo pažeidžia autorinių teisių apsaugos įstatymų nuostatas, todėl yra neteisėtas. Visų pirma tai taikytina visoms panaudojimo teisėms, pvz., dauginimui, vertimui arba naudojimui elektroninėse sistemose.

Naudojimosi sąlygos

naudotis šiuo tinklalapiu reglamentuoja toliau išvardintos naudojimosi sąlygos. Apsilankę ir pasinaudoję šiuo tinklalapiu Jūs besąlygiškai ir be apribojimų pritariate šioms Naudojimosi sąlygoms. Jei per šį tinklalapį teiktumėte užsakymus, šiems būtų taikomos kitos sąlygos.

Intelektinės nuosavybės apsaugos ir autorių teisės, prekių ženklų apsaugos teisės, licencijos

Naudojimas

„AkzoNobel“ parengtai ir šiuose tinklalapiuose paviešintai informacijai taikoma Vokietijos teisė. Visi trečiųjų šalių (trečioji šalis - tai šalis, nesanti koncerno „AkzoNobel“ dalis) straipsniai pažymimi atitinkamai. Informacijos dauginimui, apdorojimui, platinimui ir bet kokio pobūdžio naudojimui ne pagal Vokietijos teisės, ir ypač autorių teisės nuostatas reikalingas raštiškas „AkzoNobel“ sutikimas. Šių tinklalapių kopijas leidžiama naudoti tik asmeniniais, o ne komerciniais tikslais. Jūsų asmeniškai naudojamoje šių tinklalapių kopijoje jokiu būdu draudžiama keisti turinį, o visos nuorodos į autorių teises, prekių ženklus bei kitas pramoninės nuosavybės teises turi likti nepakitusios.

Intelektinės nuosavybės apsaugos ir autorių teisės, prekių ženklų apsaugos teisės

Jei nenurodyta kitaip, visos su šio tinklalapio turiniu susijusios intelektinės nuosavybės apsaugos ir autorių teisės, ypač teisės į tekstus, paveikslėlius, nuotraukas, garso ar vaizdo medžiagą, HTML kodą bei valdymo skydelius (toliau vadinamus „Turiniu“) yra „AkzoNobel“ ir/arba šio koncerno įmonių nuosavybė. Šios teisės taip pat taikomos, tačiau neapsiribojant, visoms autorių teisėms, „AkzoNobel“ ir/arba šio koncerno įmonių prekiniams ir prekybiniams ženklams.  

Tekstų, taip pat jų ištraukų, naudojimas be raštiško „AkzoNobel" sutikimo pažeidžia autorių teisių apsaugos įstatymų nuostatas, todėl yra neteisėtas. Visų pirma tai taikytina visoms panaudojimo teisėms, pvz., dauginimui, vertimui arba naudojimui elektroninėse sistemose.

® pažymėti pavadinimai ir logotipai yra „AkzoNobel" prekių ženklai. Kiti pavadinimai ir logotipai taip pat gali būti „AkzoNobel" prekių ženklai. „AkzoNobel" įsigijo licenciją platinti statinių dažymo priemones pasirinktose Europos šalyse.

Licencija

Šio tinklalapio turinys nei pagal nutylėjimą, nei kitokiu būdu neleidžia suteikti ar perleisti „AkzoNobel“ ar trečiajai šaliai priklausančios licencijos arba autorių teisių, taip pat teisių į patentus, prekių ženklus ar kitų pramoninės nuosavybės teisių.

Turinys ir atsakomybė

Šio tinklalapio turinys suteikiamas nemokamai ir tik informavimo tikslais, juo negrindžiamas joks dalykinis ryšys tarp Jūsų ir „AkzoNobel“.

„AkzoNobel“ kaip paslaugų teikėja pagal Visuomenės informavimo įstatymo (VIĮ) 2§ pati atsako už jos suteikiamos informacijos turinį.

Nors „AkzoNobel“ nuolat stengiasi atnaujinti, papildyti ir taisyti savo tinklalapių turinį, tačiau „AkzoNobel“ neprisiima jokių garantijų. Informacijos turinys be išankstinio įspėjimo gali būti atnaujintas, papildytas, sutrumpintas ar kitaip pakeistas. „AkzoNobel" neatsako už žalą, atsirandančią tretiesiems dėl šios informacijos naudojimo. Kilus abejonėms papildomos, teisiškai įpareigojančios informacijos prašome teirautis pačioje bendrovėje „AkzoNobel".

Prievolė prižiūrėti perduotą ar išsaugotą trečiųjų informaciją netaikoma (VIĮ 2 sk. 7§). „AkzoNobel“ sužinojus, kad jos ar trečiųjų pateikta informacija pažeidžia įstatymus ar trečiųjų teises, atitinkamo turinio informacija bus nedelsiant pašalinta.

Finansiniai duomenys

Šiame tinklalapyje gali būti finansinių duomenų. Šie finansiniai duomenys, tarp kurių paminėtini ne tik akcijų kursai, skirti tik bendrajam informavimui. „AkzoNobel“ neprisiima atsakomybės už žalą, galinčią atsirasti dėl to, kad tokie finansiniai duomenys ne visada būtų atnaujinti. Tokių finansinių duomenų, kaip, pvz., metinių ataskaitų arba balansų paskelbimas šiame tinklalapyje nereiškia, kad tai yra oficiali publikacija. Tokie duomenys skelbimai neprivaloma tvarka.

Šis tinklalapis bei jo turinys nėra raginimas ar rekomendacija kokiu nors būdu investuoti į „AkzoNobel“ vertybinius popierius. Šio tinklalapio lankytojai, priimdami sprendimus investuoti ar prekiauti „AkzoNobel“ vertybiniais popieriais, neturėtų vadovautis šiuo tinklalapiu. Būsimo vystymosi eiga ir rezultatai gali ženkliai skirtis nuo šiame tinklalapyje išreikštų pažiūrų, nuomonių ar lūkesčių. 

  Atsakomybė už trečiųjų suteiktą informaciją ir nuorodas

Trečiųjų šalių suteikta informacija išreiškia šios trečiosios šalies asmeninę nuomonę. Už tokio pobūdžio informaciją „AkzoNobel“ neprisiima atsakomybės ar garantinių įsipareigojimų.

Šiuose puslapiuose pateikiamos nuorodos į išorinius trečiųjų tinklalapius. „AkzoNobel“ neturi jokios įtakos pagal šias nuorodas pasiekiamų tinklalapių turiniui. Už turinio teisingumą visada atsako atitinkamas paslaugų teikėjas ar operatorius, todėl „AkzoNobel“ nelaiduoja tokios informacijos teisingumo. „AkzoNobel“ sužinojus apie teisės pažeidimus, atitinkama nuoroda bus nedelsiant pašalinta. Nuorodų buvimas nėra patvirtinimas, kad trečioji šalis ir „AkzoNobel“ bendradarbiauja, ir nereiškia, kad „AkzoNobel“ rekomenduoja šią trečiąją šalį, jos tinklalapį arba produkciją.

Konfidencialumas ir idėjų siuntimas.

Jūs asmeniškai atsakote už šalies, iš kurios patenkate į šį tinklalapį, teisės aktų laikymąsi. Jei šiose nuostatose aiškiai nenurodyta kitaip, visa Jūsų per šį tinklalapį perduota informacija laikytina nekonfidencialia, todėl nesaugoma pagal apsaugos teisės nuostatas. Jūs užtikrinate, kad turite atitinkamus įgaliojimus perduoti tokią informaciją, o taip pat Jūs neperduosite jokios informacijos, kurios pagal galiojančius įstatymus Jūs neturite teisės perduoti. Dėl laisvo prieinamumo prie interneto norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad neįvestumėte informacijos, kurią laikote konfidencialia.

Siekdami apsaugoti savo asmeninius bei mūsų klientų interesus mes itin kruopščiai nagrinėsime laisvanoriškai atsiųstų idėjų tematiką. „AkzoNobel“ nepritaria, kad idėjos būtų laisvanoriškai atsiunčiamos nesilaikant įtvirtintų dalykinių santykių. Čia ypač svarbu, kad „AkzoNobel“ negalės ir nenorės nagrinėti tokių idėjų, atsiųstų be aiškiai įtvirtintų dalykinių santykių. Todėl prašome Jūsų susilaikyti ir laisvanoriškai nesiųsti idėjų per šį tinklalapį „AkzoNobel“. Egzistuoja pavojus, kad laisvanoriškai atsiųsta idėja bus neapsaugota ir taps viešai žinoma, todėl „AkzoNobel“ turėtų teisę pilna apimtimi vystyti, taikyti, kopijuoti ir/arba pramoniniu mastu naudoti šią idėją, neprivalėdama kokiu nors būdu atlyginti arba atsiskaityti Jums.  

Dalinis neveiksmingumas

Šioms naudojimosi sąlygoms iš dalies esant ar tapus neveiksmingomis, kitos nuostatos lieka galioti santykiuose tarp šalių. Vietoj neveiksmingos dalies „AkzoNobel“ įtrauks teisiškai veiksmingas nuostatas, kurios pagal teisinį veikimą labiausiai atitiks neveiksmingos dalies tikslus, atsižvelgiant į šių naudojimosi sąlygų turinį bei prasmę.

Taikytina teisė ir teismingumas

Šioms naudojimosi sąlygoms taikoma tik Vokietijos teisė. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių naudojimosi sąlygų, visų pirma dėl jų egzistavimo ir galiojimo, bus sprendžiami kompetentinguose Vokietijos teismuose.   

Select Language