Impressum

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Udgiver:

Akzo Nobel Hilden GmbH Düsseldorfer Straße 96-100 D-40721 Hilden                       Tyskland

Tlf.: (+49) 2103 77 - 800 Fax: +49 (0)2103 77 - 242 E-mail: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Direktør: Carsten Wiemann, Tim Starken Selskabets hjemsted: Köln, retten i Köln HRB 31520 Bank: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX Moms-nr.: DE 811 171 420 / skatte-nr.: 207/5700/0873

AkzoNobel brandcenter acceptkode: AN_202384_150416

Juridiske meddelelser

Vær venligst opmærksom på følgende juridiske meddelelser i forbindelse med brug af vores hjemmeside:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Det foreliggende indhold på internetsiderne fra Akzo Nobel GmbH og dets datterselskaber (Akzo Nobel) er ophavsretligt beskyttet. Med forbehold for alle rettigheder. Anvendelse af tekster og billeder, også i uddrag, er uden skriftligt samtykke fra Akzo Nobel en overtrædelse af bestemmelserne om ophavsret og dermed retsstridige. Dette gælder navnlig også for alle udnyttelsesrettigheder såsom mangfoldiggørelse, oversættelse eller anvendelse i elektroniske systemer.

Brugsbetingelser

Anvendelsesområde

Denne internetside drives af Akzo Nobel GmbH og alle andre selskaber i AkzoNobel-koncernen (i det følgende under et betegnet som ”AkzoNobel” eller ”vi”). Hvis du henter og bruger denne internetside, er du underlagt de brugsbetingelser, der er formuleret i det efterfølgende. Når du henter og bruger denne internetside, accepterer du disse brugsbetingelser uden begrænsninger og uden forbehold. Hvis du foretager bestillinger via denne internetside, kan yderligere betingelser eventuelt være gældende.

Intellektuelle ejendoms- og ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, licenser

Anvendelse

For det indhold, som AkzoNobel har oprettet på disse internetsider, gælder tysk ret. Samtlige bidrag fra tredjepart (tredjepart er enhver, som ikke er del af AkzoNobel-koncernen) er mærket som sådanne. Mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribuering og enhver form for anvendelse uden for grænserne for tysk ret, navnlig ophavsretten, kræver skriftligt samtykke fra AkzoNobel. Kopier af disse sider er kun tilladt til privat brug, og ikke til kommercielle formål. Du må i din personlige kopi af disse internetsider ikke på nogen måde ændre indholdet, og alle henvisninger til ophavsrettigheder, handelsmærker og andre erhvervsmæssige ejendomsrettigheder skal forblive uændrede.

Intellektuelle ejendoms- og ophavsrettigheder, varemærkerettigheder

Såfremt andet ikke er anført, er alle intellektuelle ejendoms- og ophavsrettigheder med hensyn til indholdet på denne side, navnlig rettighederne til tekster, illustrationer, billeder, lydfiler eller videomateriale, HTML-kode og knapper (i det følgende betegnet som ”indhold”) AkzoNobels og/eller dette selskabs  koncernvirksomheders ejendom. Disse rettigheder gælder også for samtlige ophavsrettigheder, varemærker og handelsmærker tilhørende AkzoNobel og/eller dette selskabs koncernvirksomheder, men er ikke begrænset hertil.

Anvendelse af indhold, også i uddrag, overtræder uden skriftligt samtykke fra AkzoNobel bestemmelserne om ophavsret og er dermed retsstridige. Dette gælder navnlig også for alle brugsrettigheder såsom mangfoldiggørelse, oversættelse eller anvendelse i elektroniske systemer.

De med ® mærkede navne og logoer tilhører AkzoNobel. Andre navne og logoer kan ligeledes være mærker tilhørende AkzoNobel. AkzoNobel har fået licens på området for bygningsmaling i udvalgte europæiske lande.

Licens

Indholdet på denne internetside fører ikke – hverken stiltiende eller på anden måde – til, at der gives eller overdrages licenser eller rettigheder til ophavsrettigheder, patenter, varemærker eller andre erhvervsmæssige ejendomsrettigheder tilhørende AkzoNobel eller en tredjepart.

Indhold og ansvar

Indholdet på denne side stilles til rådighed gratis og kun til informative formål, herved etableres der ingen form for forretnings-relation mellem dig og AkzoNobel.

AkzoNobel er som udbyder af tjenester i henhold til § 2 i den tyske telemedielov (”Telemediengesetz”) ansvarlig for eget indhold, som virksomheden stiller til

Der er ingen forpligtelse til at overvåge formidlede eller lagrede fremmede informationer (§ 7, stk. 2 i den tyske telemedielov). Bliver AkzoNobel bekendt med, at eget eller fremmed indhold overtræder love eller tredjeparts rettigheder, vil det pågældende indhold blive fjernet omgående.

Økonomiske informationer

Denne hjemmeside indeholder muligvis økonomiske oplysninger. Disse økonomiske oplysninger, herunder også men ikke kun aktiekurser, er beregnet til generelle informative formål. AkzoNobel påtager sig intet ansvar for tab, som opstår ved at sådanne økonomiske oplysninger ikke er fuldstændigt aktuelle. Offentliggørelse af økonomiske oplysninger på denne hjemmeside, såsom årsberetninger eller årsregnskaber, udgør ingen officiel offentliggørelse og sker uforpligtende.

Denne hjemmeside og dens indhold udgør ingen opfordring eller anbefaling af en evt. investering - uanset art - i AkzoNobel værdipapirer. Besøgende på denne hjemmeside bør ikke basere deres afgørelse om at investere i værdipapirer fra AkzoNobel på denne hjemmeside. Den fremtidige udvikling og de fremtidige resultater kan afvige væsentligt fra de synspunkter, meninger og forventninger, der gives udtryk for på denne hjemmeside.

Ansvar for informationer og links fra tredjepart

De informationer, der stammer fra tredjepart, er udtryk for dennes personlige mening. AkzoNobel påtager sig ikke noget ansvar eller nogen garanti for sådanne informationer.

Disse sider indeholder links til eksterne internetsider tilhørende tredjepart. AkzoNobel har ingen indflydelse på indholdet af de internetsider, der linkes til. Den respektive udbyder eller operatør er altid ansvarlig for rigtigheden af indholdet, hvorfor AkzoNobel ikke påtager sig nogen garanti desangående. Såfremt AkzoNobel bliver bekendt med krænkelse af rettigheder, vil det pågældende link blive fjernet med det samme. Eksistensen af links er ikke nogen henvisning til et samarbejde mellem denne tredjepart og AkzoNobel og ingen anbefaling af denne tredjepart, dennes internetside eller dennes produkter fra AkzoNobels side.

Fortrolighed og indsendelse af ideer

Du er selv ansvarlig for overholdelsen af love og bestemmelser i det land, hvorfra du har adgang til denne hjemmeside. Såfremt der ikke udtrykkeligt er angivet noget andet i disse bestemmelser, gælder samtlige de informationer, du har afgivet via denne hjemmeside ikke som fortrolige og ikke som beskyttet af ejendomsrettigheder. Du garanterer, at du har ret til at sende disse informationer og at du ikke sender informationer, som du iht. gældende ret ikke er berettiget til. På grund af internettets åbenhed vil vi gerne bede dig om, ikke at indtaste nogen form for information, som du mener er fortrolig.For at beskytte vores egne og vores kunders interesser behandler vi temaet om uopfordrede indsendelse af ideer med største omhu. AkzoNobel accepterer ingen uopfordret indsendelse af ideer uden for fastlagte forretningsrelationer. Det er i den forbindelse særligt vigtigt, at AkzoNobel uden en entydig forretningsrelation ikke kan eller vil behandle sådanne indsendelser fortroligt. Du bedes derfor undlade at indsende ideer uopfordret til AkzoNobel via denne hjemmeside. Der er risiko for, at ideen ved uopfordret og således ubeskyttet indsendelse bliver almindelig kendt, hvorfor  AkzoNobel ville være berettiget til at udvikle, anvende, kopiere og/eller erhvervsmæssigt udnytte disse ideer i fuldt omfang uden at skulle være forpligtet til at tilbyde dig en form for kompensation eller til at stå til regnskab over for dig.

Delvis ugyldighedSkulle disse brugsbetingelser være eller blive ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser i forholdet mellem parterne ikke deraf.  I stedet for den ugyldige del vil AkzoNobel indsætte bestemmelser, som er retsgyldige og hvis retlige effekt kommer nærmest til det, som var formålet med den ugyldige del, under hensyntagen til disse brugsbetingelsers indhold og hensigt.

Skulle disse brugsbetingelser være eller blive ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser i forholdet mellem parterne ikke deraf.  I stedet for den ugyldige del vil AkzoNobel indsætte bestemmelser, som er retsgyldige og hvis retlige effekt kommer nærmest til det, som var formålet med den ugyldige del, under hensyntagen til disse brugsbetingelsers indhold og hensigt.

Lovvalg og værneting

Disse brugsbetingelser er udelukkende underlagt tysk ret. Alle uenigheder, som skulle opstå i forbindelse med disse brugsbetingelser, især uenighed om deres eksistens og gyldighed, afgøres af de kompetente tyske domstole.

Select Language