Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P376

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Παρόμοιο με το Aqua Surf 301 (AC-P372) αλλά χαμηλότερου ιξώδους, ειδικά για πλαστικά καλούπια
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, κουρτίνα βαφής, μηχάνημα επίστρωσης υπό κενό αέρος
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Υπόλευκο
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
120 l
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language